Lịch của phòng
Niên học:     Học kì:   Từ tuần:   Đến tuần:
Dãy nhà:     Phòng học:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
                PHÒNG ĐÀO TẠO
LỊCH PHÒNG

                       PHÒNG ĐÀO TẠO TP.HCM, ngày.......tháng........năm 20.....          
NGƯỜI LẬP BIỂU