Lịch của giảng viên
Niên học:     Học kì:   Từ tuần:   Đến tuần:
Khoa:     Bộ môn:     Giảng viên:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
                PHÒNG ĐÀO TẠO
LỊCH GIẢNG VIÊN

                       PHÒNG ĐÀO TẠO TP.HCM, ngày.......tháng........năm 20.....          
NGƯỜI LẬP BIỂU